TMK - Timrå Manskör Stadgar

Senast reviderade av Webadmin Patrik Larsson.
Beslutade vid extrainsatt styrelsemöte 2020-04-06.

LADDA NER KUNGÖRELSE HÄR (klicka)

---

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

TMK – Timrå Manskör grundades 1948 och är en en förening vars inriktning är sång i fyrstämmig klang. Stämmor som framförs av medlemmarna är Bas 1 (B1), Bas 2 (B2), Tenor 1 (T1) samt Tenor 2 (T2). Medlemmarna delar det kulturellt gemensamma intresset att sjunga tillsammans, och övar regelbundet varje verksam termin vid ett (1) tillfälle per vecka (i skrivande stund Måndagar kl. 18.30 – 20.30 Pingstkyrkan, Timrå). Kören framför varje år traditionsenliga konserter vid t.ex.: Påsk, Valborg, Jul, Trettonhelg och Nationaldag. Vidare är kören ansluten till studieförbundet SENSUS för ekonomiska subventioner samt andra hjälpinsatser i verksamheten.

Kören är medlem i Svenska Körförbundet.

Körens Organisationsnummer: 889201-2512
Körens BG (BankGiro): 496-4326

---

"Du sångarbroder av Timrå Manskör, visa i ton, ord och leverne ett
respektfullt uppträdande och bär den vita sångarmössan med heder."

---

Timrå Manskör STADGAR - Gäller 2020-04-06 och framåt.

 1. §1 KÖRENS LEDNING - Körens ledning sker av Timrå Manskör's styrelse. Styrelsen består av: Ordförande, Sekreterare, Kassör, Webadmin samt fyra (4) ledamoter. Totalt åtta (8) styrelsemedlemmar. Styrelsen är beslutsmässig vid 5/8 sammankomst alternativt jämte remisskrivning till samtliga styrelsemedlemmar för votering.
 2. §2 STYRELSENS POSITIONER - Styrelsens positioer tillsätts via inval av närvarande medlemmar på årsmöte. Årsmötets datum fastställs jämte styrelsemöte i förväg. Styrelsens poster väljs per två (2) års befattning varav ett (1) års roterande positioner per halv styrelse.
 3. §3 Medlemskap - Medlemsskap (inträde i Timrå Manskör) kan ske antingen via rekomendation från; (3a) annan körmedlem, (3b) styrelsen, (3c) dirigent eller (4) via PR & Marknadsföring (t.ex. kampanj på www.t-m.nu) eller annan kampanj.
 4. §4 Medlemsavgift - Medlemsavgiften är stadgad och erlägges årsvis, f.n. SEK 400. Medlemsavgiften beslutas vid årsmötet, och kan enbart revideras vid detta tillfälle jämte beslut därav.
 5. §5 Styrelsens Uppgifter ;

  5a -
  ORDFÖRANDEN skall vid alla tillfällen representera kören, leda förhandlingar vid sammanträden, övervaka körens verksamhet i allmänhet samt tillse att av styrelsen fattade beslut verkställs.

  5b -
  SEKRETERAREN skall vid styrelsens och körens sammanträden föra protokoll. Vid styrelsemöte där körmedlemmar ej äga tillträde skall sekreteraren delge dessa medlemmar relevant information som beslutas.

  5c -
  KASSÖREN handhar körens räkenskaper och tillgodoser att kontanta medel som ej krävs för löpande utgifter görs räntebärande jämte körens registrerade bankkonto. För varje inkomst- eller utgiftsbringande händelse bör fullständig redogörelse delges körmedlemmarna.

  5d -
  FESTMARSKALKEN skall efter körens beslut anordna fester och sammankomster samt ombesörja nödvändig PR & Reklam för körens konserter och framträdanden.

  5e -
  STÄMFISKALERNA handhar och vårdar körens inventarier och bibliotek. De tillser även att noter eller övrigt material ej hemlånas utan erforderlig kvittering. Vid konserter och liknande så skall stämfiskalerna medföra erforderligt material för varje enskilt tillfälle. Stämfiskalerna svarar även för vederhäftig information till respektive stämma.

  5f -
  WEBADMIN har som huvuduppgift att sköta körens digitala kommunikation i form av hemsidans programmering, drift, utveckling och administration samt även diverse mejl- och erforderliga telefonkommunikationer med arrangörer och sponsorer i samråd med styrelsen. Digital marknadsföring sker via hemsidan samt våra övriga digitala kanaler såsom t.ex. Svenska Körförbundet, YouTube samt Twitter mm. Webadmin kan även föreslå, initiera samt verkställa/genomföra webkampanjer. Sekundär uppgift är att administrera den privata lösenordsskyddade medlemsdelen.   
 6. § 6 GDPR & Integritetspolicy - Som medlem i TMK - Timrå Manskör så godkänner du att (6a) Bildtagning, (6b) Videoupptagning och (6c) Ljudupptagning kan komma att ske vid (6d) Repetitioner, (6e) Konserter samt (6f) övriga sammankomster. Vidare godgänner Du även att upptaget material kan komma att användas i (6g) PR & Marknadsföring (reklam för kören), (6h) Tryckmedier och (6i) Digitala Medier (Plattformar).Om du som medlem INTE samtycker till detta skall Du snarast meddela styrelsen för kännedom angående detta.

  LÄS ÄVEN GDPR & Cookie Policy (klicka)
 7. §7 Verksamhetsår - TMK - Timrå Manskör / omfattar perioden 1 April till 31 Mars (tolv (12) månader). Verksamhetsåret indelas i två (2) terminer, VT (Vårtermin) samt HT (Hösttermin) med sommaruppehåll.
 8. §8  Årsmöte (info + tidpunkt) - Årsmöte skall hållas före April månads utgång och kunggörs via styrelsebeslut vid körsamankomst samt på körens hemsida. Vid årsmöte förekommer uppläsning av protokoll, föredragande av styrelse- samt revisionsberättelser, fråga om styrelsens ansvarsfrihet, val av ny styrelse, medlemmar, revisorer, suppleanter, stämfiskaler och övriga frågor som remitterats inom utsatt tid för inkommande av frågor att beröras av årsmötet.
 9. §9 Frågor till Årsmöte - För att Din fråga skall kunna behandlas vid årsmötet så skall Du ha inkommit med din frågeställning SENAST en vecka (sju dagar) före årsmötets utsatta datum.
 10. §10 Dirigent - Dirigenten ombesörjer den musikaliska ledningen av kören i samråd med musikutskottet. Musikutskottet utgörs av stämfiskalerna samt andre dirigent gemensamt.
 11. §11 Evenemangsinfo - Genomförande av Konserter, Sångarfester, utdelning av Förtjänsttecken o.dyl. beslutas av kören i sin helhet.
 12. §12 Uteslutning mm. - Medlem som genom negativt uppträdande (inom- eller utom kören) nedsätter körens anseende, eller av bristande intressse ej är närvarande under repetitionerna, kan vid väckt fråga uteslutas ur kören. Beslut om uteslutning kan dock ej ske förrän medlemmen i fråga har givits tillfälle att inkomma med underlag/förklaring till uppkommet scenario. Styrelsen beslutar i frågan.
 13. §13 Revidering av Stadgar - Revidering av TMK - Timrå Manskör Stadgar kan enbart ske via årsmöte eller extrainsatt års-/styrelsemöte.
 14. §14 FM / Force Majeure - Vid händelse av FM incident såsom t.ex. ;(14a) Krig, (14b) Terrorism, (14c) Politiskt Beslut (från Regeringen), (14d) Pandemi, (14e) Epidemi, (14f) Naturkatastrof, (14g) Webserver Haveri eller Olaga Dataintrång på Webdomän, (14h) Myndighetsbeslut ;; SÅ KAN (14i) Planerat Årsmöte, (14j) Planerat Styrelsemöte, (14k) Planerat Körtillfälle, (14l) Konsert OCH (14m) Övriga planerade evenemang och sammankomster ;;; : kan körens samtliga aktiviteter komma att ställas in med kort varsel.
 15. §15 FM (Force Majeure-) vid Årsmöte - Om FM (Force Majeure) tillämpas under period då ordinarie årsmöte skulle hållits (före utgången av April månad) så kan sittande styrelse besluta temporärt i prioriterad/e fråga/or jämte extrainsatt styrelsemöte. Detta/dessa beslut skall gälla fram till och med nästkommande årsmöte hålls.
 16. §16 Upplösande av TMK - Timrå Manskör - Om kören upplöses skall de ekonomiska medel, sedan skulder balanserats, tillgodose de ändamål som ligger i riktlinje med körens syften. De inventarier som kören har i sin ägo skall förvaras av landsarkivet, Härnösand.

COPYRIGHT © 1948-2024 Timrå Manskör - Patrik L - ALL RIGHTS RESERVED

Mobirise.com

Built with ‌

Free Web Page Building Software